INNOVACIÓ EDUCATIVA

DIGITAL PLAN

DPLAN és un Programa d’Adaptació Curricular on els i les alumnes aprenen a utilitzar de forma professional les TIC:

 • Treballar en el núvol
 • Gestionar un canal de YouTube de forma saludable
 • Dissenyar i imprimir 3D
 • Gravar i editar vídeos 2D
 • Gravar i editar vídeos 360
 • Dissenyar gràficament
 • Estampar samarretes
 

L’objectiu és que l’alumnat aprendra recursos tècnics i personals per desenvolupar-se en el món digital. Les noves tecnologies  porten amb elles un nou paradigma per al qual hem de preprarar en dues direccions, els pros i els contres. 

La metodologia utilitzada en aquest programa és l’Aprennetatge Basat en Projecte (ABP). En la seva essència, l’ABP permet als alumnes adquirir coneixements i competències clau a través de l’elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real.

Partint d’un problema concret i real, en lloc de el model teòric i abstracte i tradicional, semblen evidents les millores en la capacitat de retenir coneixements per part de l’alumnat així com l’oportunitat de desenvolupar competències complexes com el pensament crític, la comunicació, la col·laboració o la resolució de problemes.

Les competéncies que es treballen en aquest programa són:

 • Coneixement i interacció amb el món físic
 • Competència matemàtica
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Comunicació lingüística
 • Competència social i ciutadana
 • Competència cultural i artística

Al canal de YouTube de DPLAN es pot veure el resultat final.

COMMUNITY PLAN

CPLAN és un projecte formatiu de qualitat que es concentra en un curt periode de temps i on es combina la formació teòrica específica en l’àmbit digital, l’orientació formativa-laboral personalitzada (tutories) i l’experiència pràctica remunerada. Tot això en format d’Aprenentatge i Servei que permet generar un cercle de retorn a la comunitat, permentent als/les joves participants sentir-se part útil i activa de la comunitat tot returnant, amb els coneixements, el que han pugut aprendre durant la formació.

Tanmateix CPLAN integra als diferents agents, prefessionals i entitats del territori facilitant la creació de sinèrgies perquè l’experiencia formativa i pràctica pugui facilitar als joves el coneixement del territori i alhora tenir un impacte positiu en el mateix.

CPLAN es basa en l’aprenentatge de continguts digitals que permetin als joves incorporar eines i coneixements per aplicar de forma pràctica i real tant en l’àmbit de les entitats del territori. També permet oferir un servei a la comunitat mitjançant punts TIC on la/el ciutadà pot rebre un servei vinculat a la gestió i tràmits que requereixin d’eines digitals.

En l’actualitat, la formació vinculada a l’àmbit digital està esdevenint de gran importancia en les professions actuals i de futur. CPLAN ens permet facilitar la connexió dels/les joves des de les pròpies motivacions amb l’experiència en entorns laborals reals i conèixer un possible futur laboral que incideixi en l’adquisició de competències, afavorir l’ocupabilitat, fomentar el retorn al sistema educatiu, així com la inserció laboral de qualitat.

A més de la formació en l’àmbit digital s’incorporen també continguts vinculats a l’orientació, retorn al sistema educatiu i mercat laboral, tant en format grupal com mitjançant tutories personalitzades que tenen per objectiu construir un itinerari formatiu laboral personalitzat i sensible amb la realitat de cadacun dels/les joves, atenent a les seves motivacions, talents, fortaleses i debilitats.

L’experiència formativa s’arrodoneix amb pràtiques remunerades dissenyades per desenvolupar-se en el sí de les entitats del territori i posar en pràctica les habilitats i competències adquirides, a més de representarr una oportunitat per l’ocupació i oferir-se com un servei a la comunitat.

BANC DE ROBA PLAN

BDRPLAN és un Programa d’Adaptació Curricular on la/el alumne s’introduirà al sector tèxtil. Té com a objectiu aproximar als joves continguts vinculats al món de la moda per poder desenvolupar durant el curs una marca pròpia a través de la plataforma Banc De Roba.
La metodologia utilitzada en aquest programa és el desenvolupament d’activitats manuals i teòriques relacionades amb el disseny. Tot això permetrà als assistens adquirir aoneixements bàsics de:

 • Disseny
 • Teixits
 • Costura
 • Patronatge
 • Marketing digital
Ademés també té com a finalitat inculcar el treball en equip, l’intercanvi d’idees i propostes i la visió i comprensió de diferents opinions a l’aula.
 
 
 

VIRTUAL REALITY PLAN

VRPLAN és un projecte transversal que es nodreix de les noves tecnologies per treballar les problemàtiques habituals actualment al grup classe i a la nostra societat. Utilitzem la realitat virtual com a eina per sensibilitzar i generar empatia en situacions de bulling, violència de gènere i atenció a la diversitat.

La realitat virtual és el més proper al que experimentaràs a la vida real. Sabem que és més fàcil ancorar la memòria quan augmentem els inputs emocionals i utilitzem canals multisensorials.

Com més desenvolupem la nostra intel·ligència emocional, més fàcilment podem canviar els nostres prejudicis i hàbits i per tant els nostres comportaments. Sentir-nos en el lloc de la persona assetjada ajuda a augmentar la nostra empatia cap a ella i per tant és més fàcil reflexionar sobre canvi de pensament i conducta.

GAME PLAN

En aquest projecte realitzem workshops específics per tractar dinàmiques relacionals, problemàtiques diverses al grup classe o conflictes concrets… que esdevenen a l’aula, utlitzant la metodologia Lego Serious Play.

La metodologia Lego Serious Play és una tècnica per facilitar i millorar la comunicació, l’anàlisi i resolució de conflictes en grups. Cada participant construeix el seu propi model Lego en tres dimensions, com a resposta a una sèrie de qüestions que planteja el facilitador, per arribar al nucli del tema tractat. Serious Play es el terme utilitzat per aportar la creativitat i la inspiració del joc en aquells temes que ens preocupen, en aquest cas, en el món educatiu actual. Un concepte més conegut amb una significació molt similar seria la gamificació, que utilitzem per transmetre aprenentatges a traves del joc. Jugar és la nostra forma natural d’adaptar-nos i desenvolupar noves habilitats bàsiques.