Friday, 22 February 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

 

:: QUÈ FEM ?

 

 

AEMA SCCL, inicia un nou curs 2016-2017 amb la participació en les ajudes del programa Proinfància dintre dels serveis de Centre Obert, concretament en el Centre Obert Tres Tresors de Santa Eulàlia i Annapurna de La Florida. Aquest any ampliem els programes d'atenció terapèutica per poder arribar a totes les famílies, així com la creació de nous grups de reforç educatiu.


Dintre del Programa de Proinfància l'entitat participa dels subprogrames d'atenció terapèutica (individual i grupal), reforç educatiu, educació no formal i temps de lleure, recolzament educatiu familiar. Tot plegat ha permès oferir una atenció socioeducativa i terapèutica integral a les famílies usuàries.
La nostra tasca està destinada a tota persona que estigui en procés d’adquisició d’eines que li permetin esdevenir un ésser amb la capacitat d’ autodeterminar-se com a individu, considerant l’ampli ventall d’àmbits en els quals les persones ens podem desenvolupar. Tanmateix, no oblidem que les dificultats per a adquirir l’autodeterminació personal com a camí de ser subjectes realment lliures són majors en aquells grups amb desavantatges relatius respecte a la resta i que, la infància i l’adolescència són crucials en l’adquisició de recursos pel desenvolupament personal i social. Per tant, val a dir que la nostra intervenció està centrada en els infants, joves i aquelles famílies en risc d’exclusió social. Ens referim a individus que, per diferents circumstàncies, no han tingut les mateixes oportunitats que la resta per a desenvolupar-se ni estructurar la seva personalitat a partir d’uns referents clars i significatius, d'uns entorns propers i afavoridors, rics en experiències, amb possibilitats estimuladores quant a aprenentatges positius, espais de socialització i la possibilitat de desenvolupar i rebre els recursos personals i socials per a afrontar les dificultats que apareixen durant el desenvolupament amb èxit.

 

 

Possiblement tampoc s’hagin cobert d’una manera òptima les seves necessitats bàsiques (salut, protecció, educació, refugi, etc.) ni afectives en el sentit que no s'han sentit acollits, estimats, valorats, acceptats ni acompanyats en la seva evolució i desenvolupament general.

Dins d’aquests joves en risc, trobem també a aquells que pateixen deficiències físiques i/o psíquiques. Definim doncs, a aquestes persones de la mateixa manera que ho fa la Organització Mundial de la Salut, quan fa referència als aspectes negatius de la interacció entre un individu amb una condició de salut donada i els factors contextuals (ambientals i personals). És el terme genèric que engloba tots els components: deficiències – problemes en les funcions fisiològiques o en les estructures corporals d’una persona que poden consistir en una pèrdua, defecte, anomalia o qualsevol altra desviació significativa respecte a la norma estadísticament establerta – limitacions en l'activitat i restriccions en la participació. D’aquesta manera expressa els aspectes negatius de la interacció entre un individu amb problemes de salut i el seu entorn físic i social.

Aquesta concepció afavoreix la intervenció socioeducativa amb el col·lectiu, ja que implícitament convida a treballar amb les possibilitats de la persona i també amb el seu entorn de cara a millorar el desenvolupament de la interacció. Reparteix la “responsabilitat de la discapacitat” i per tant afavoreix el funcionament i la integració social. L’aïllament que han promogut durant molts anys les diferents teories sobre la discapacitat es veu ara contrarestat per aquesta nova visió.

La diversitat és una característica de la conducta y condició humana que es manifesta en el comportament i manera de viure dels individus, així com en les seves formes de pensar, individual i grupal i té relació amb el teixit social.

Cal treballar molt encara en l’assoliment d’una cultura per la pau i la convivència amb la diferència, basada en la mediació i la negociació com a fonts de resolució dels conflictes propis de les relacions socials.

 

 


:: SERVEIS QUE OFERIM: FITXA TÈCNICA

 


Actualment l’entitat AEMA ha estructurat els projectes i serveis que gestiona en quatre àrees diferenciades: l’àrea residencial, l’àrea d’intervenció comunitària, l’àrea relacionada amb els centres escolars i l'àrea de petita infància.

 

 

:: ÀREA RESIDENCIAL

 


CRAE El Petit Pont: Centre Residencial d’Acció Educativa, centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya, en el que viuen 25 infants i joves entre 3 i 18 anys tutelats per la Generalitat degut a les respectives declaracions de desemparament per part de les institucions judicials. Es tracta d’un centre vertical que atén infants i joves de les diferents franges d’edat des dels 3 anys, fins als 18. La Direcció i l’equip educatiu del centre exerceix les funcions de guarda dels infants en un entorn familiar, i té com a funció preservar els drets dels nois i noies en base al disseny d’un projecte educatiu de centre que promou el desenvolupament integral de cadascun dels menors segons una perspectiva biopsicosocial. La consonància entre el treball del centre i el dels EAIAs corresponents pel que fa a la intervenció familiar resulta fonamental per a l’assoliment dels objectius del centre respecte als infants i/o adolescents a nivell del seu projecte educatiu individual, que resulta el fil conductor de la nostra intervenció. Per tant, des de l’àmbit residencial del centre es realitza un treball que s’enfoca a atendre als infants i joves en risc degut a les condicions que han portat al desemparament, mirant de restablir les condicions adverses, fomentant la resiliència i les oportunitats de present i futur. En últim terme, es tracta d’una intervenció en xarxa amb diferents professionals de l’àmbit que no només inclou als infants i joves, sinó que atén també a les seves famílies i les pròpies dinàmiques de relació establertes. El nostre servei es troba en el registre de la secció d’entitats, serveis i establiments d’atenció a la infància i adolescència, essent el número de registre del CRAE El Petit Pont S07202. En l’actualitat portem dos anys i mig de funcionament com a centre i un any previ de preparació del projecte. El CRAE El Petit Pont va iniciar la seva activitat com a tal el 2 de Gener de 2008.


 

PIS D’EXTUTELATS/DES MAJORS DE 18 ANYS “GUERNICA”: El Pis Guernica és un pis d’autonomia destinat als joves extutelats d’entre 18 i 21 anys, que en arribar la majoria d’edat i un cop surten de les institucions o famílies on han estat acollits, es troben sense recursos propis ni familiars que garanteixin la seva cura i creixement personal. És un pis mixte de tres places. Els joves ingressen al pis derivats des de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat) i, a través del Programa d’Habitatge se’ls ofereix una vivenda de caràcter temporal. Es parteix, durant tot el procés, de la seva demanda, la seva voluntarietat, el compromís, la implicació, l’esforç, la capacitat de convivència i d’acceptació de normes, la confiança i la transparència. L’equip d’educadors els ofereix un acompanyament en tots els àmbits de la seva vida per tal de facilitar la transició cap a la vida adulta, el seu procés maduratiu i la seva motivació; també ofereix recolzament afectiu, assessorament, orientació i formació a través de la cobertura de les seves necessitats d’habitatge i educatives i vetlla pel compliment del seu Pla de Treball Individualitzat. L’atenció educativa és parcial donat que és un recurs per l’autonomia. L’objectiu últim és aconseguir la seva plena autonomia i responsabilitat, relacionar-se de manera normalitzada amb el seu entorn més immediat, desenvolupar al màxim les seves habilitats i competències i assolir la seva emancipació.

 


:: ÀREA D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

 

 

Servei de Patis Oberts: projecte adjudicat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, consistent en la dinamització del col·lectiu de joves (12 a 16 anys). El projecte es porta a terme mitjançant la intervenció al carrer i la dinamització dels patis oferint una alternativa lúdica en un context d’intervenció socioeducativa en medi obert, en el qual es treballa la associació de l’espai de l’IES a una experiència positiva, el desenvolupament de les capacitats dels infants i joves en diferents àmbits, la orientació escolar i laboral i la integració de cultures i nouvinguts entre d’altres. El servei és promogut des del Programa d’Infància i treballa en xarxa amb els serveis socials dels districtes i altres entitats relacionades amb la observació i l’acompanyament de la població més vulnerable. La nostra entitat treballa en la intervenció en el servei de Patis Oberts des de l’estiu de l’any 2006. A mesura que ha anat desenvolupant el projecte, conjuntament amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, s’ha anat enriquint l’experiència que permet oferir als joves de la ciutat una alternativa de lleure i oci saludable on es complementen el treball en xarxa i l’atenció als joves de la població que conforma la ciutat de l’Hospitalet.

 

 

Centres Oberts: el Centre Obert es defineix com "un equipament social diürn pensat per a nois/es, especialment entre 6 i 14 anys, que tenen dificultats sociofamiliars. Les activitats que organitza però, també estan destinades a tots els nens/es del barri i/o sector." Ha de ser integrador-normalitzador, és a dir que prioritza I'atenció a la infància en risc, però que compta amb la participació de població normalitzada per tal de permetre una procés de socialització real. Ha de ser preventiu, el fet de ser un equipament obert al barri, fa que sigui integrador i/o normalitzador, i això també ens permet contactar amb població que no s'ha detectat una situació de risc. Ha de poder fer detecció, aquest model integrador ens permet detectar les possibles situacions de risc que es puguin donar entre la població normalitzada així com la població en risc. Ha de ser un servei arrelat al territori. Els infants i adolescents que assisteixen son del territori on esta ubicat I'equipament. En aquesta línia cal apostar per una intervenció basada en quatre pilars: el propi Infant, el grupal, la família, el Treball en Xarxa i amb la Comunitat. To plegat ens permetrà una acció educativa integral. El Centre Obert per als nois i noies en seguiment, no ha de ser finalista, ni únic. S'ha de preveure que el noi/a pugui fer servir altres recursos del territori que ajudin a la seva socialització mentre està al Centre Obert o en el moment que assoleix els objectius educatius per als quals va ser derivat al servei. El Centre Obert s'ha de configurar dinàmicament, partint de la realitat de l'entorn i en funció de situacions socials i personals que coincideixin més habitualment en la realitat dels nois i noies. El Centre Obert és concebut com una institució pont entre el subjecte d'educació i la xarxa social comunitària, i el seu objectiu es donar a l'individu l'autonomia necessària per a possibilitar la seva circulació en la xarxa social. L’entitat gestiona dos centres oberts a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El centre obert Els Tres Tresors al barri de Santa Eulàlia adreçat a infants de 4 a 12 anys i el centre obert Anapurna adreçat a joves del barri de la Florida. Ambdós centres tenen 20 places respectivament.

 

Servei d’Educació Cívica: és un projecte que l’Ajuntament de la Ciutat ens adjudica per gestionar a partir de l’any 2012 i que comença amb la trajectòria d’educació pel civisme que s’havia desenvolupat a la ciutat fins al moment i amb l’aspiració d’anar un pas més enllà per arribar a desenvolupar accions formatives, no tant informatives, a les diferents entitats de la ciutat, relacionades amb el comerç, l’educació, la gent gran, les AMPAs de les escoles, etc. Per tant, es tracta d’un projecte que busca difondre la normativa de civisme entre la ciutadania i generar una actitud i consciència cívica en la seva ciutadania ja no tant des de la vessant informativa, sinó també formativa i participativa de la mateixa. Al mateix temps és un projecte amb voluntat integradora mirant de fer arribar la normativa als diferents col·lectius que resideixen a la ciutat promovent la conducta cívica.

SINGULARS: projecte finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  és un programa d’inserció laboral pensat específicament per a noies d’entre 16 i 29 anys, en situació d’inactivitat estudiantil o laboral, i que a més tinguin fills o filles menors de 3 anys al seu càrrec. Una oportunitat per formar-se, rebre orientació laboral específica i poder arribar a construir el seu propi projecte professional. Al llarg del programa es treballaran les habilitats pròpies de les participants, amb especial incidència en: les competències d'accés al mercat, competències d'accés a una ocupació, treball en equip i cooperació, connexió amb el talent propi (emprenedoria) i atenció i orientació personalitzada.

Horts Urbans: és un projecte desenvolupat al Prat del Llobregat que treballa amb adults en situació de risc social amb l’objectiu de fomentar la seva inserció social i laboral des del projecte d’hort  i jardineria.


:: ÀREA DE PROJECTES ESCOLARS


 

Projecte “Fent Ponts cap a l’ Institut”: és un projecte emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn promogut per l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya que actualment duem a terme a 6 escoles i que pretén donar eines als alumnes de 5é i 6é per a prevenir el risc social i afavorir l’èxit escolar en la incorporació del noi/a a l’ institut. Es treballen hàbits d’estudi, habilitats socials i emocionals i la participació de la família en la transició entre etapes educatives, sempre en coordinació amb els professionals escolars. Portem gestionant aquest projecte durant 5 anys on hem anat ampliant l’àmbit d’escoles en les quals hi realitzem aquest tipus de intervenció. En aquest projecte també es posa la mirada en aquells infants i joves en risc per tal que pugui esdevenir una eina de prevenció i es fa un treball en xarxa amb les tècniques d’absentisme de l’Àrea d’Educació que són les que posteriorment els hi faran el seguiment a l’ institut.Tallers d’Estudi Assistit: és un projecte relacionat amb el Pla Educatiu d’Entorn però que té està finançat directament des de l’escola, que a la seva vegada rep els fons del MEC i que el realitzem en els mateixos centres escolars on desenvolupem el projecte “Ponts”, també a l’Hospitalet. En qualsevol cas es tracta d’un projecte de reforç escolar en horari extraescolar i amb un grup reduït d’infants del cicle mitjà i superior d’Educació Primària que mostren dificultats en el seguiment dels seus aprenentatges. En últim terme, desenvolupem aquest projecte des de dos anys enrere. Tot plegat, aquest conjunt de projectes en els que treballem des de la nostra entitat, ens ofereixen un ventall d’experiències en el món de l’atenció als infants i joves en risc social des de diferents mirades i atenent a diferents col·lectius de la ciutat de l’Hospitalet. En qualsevol cas pensem que aquesta experiència es complementa i, juntament amb el treball en xarxa, permet assolir uns criteris de qualitat en la intervenció socioeducativa que realitzem mitjançant els nostres professionals.

 

:: ÀREA DE PETITA INFÀNCIA, CRIANÇA I ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

Espais familiars 0 – 3, Gestionem dos espais al barri de Santa Eulàlia i Florida, respectivament adreçat a un grup de famílies amb infants entre 0 i 3 anys amb l’objectiu d’oferir acompanyament i suport en la criança. Són els espais La Lluna i La Pruna.

Acompanyament terapèutic en la criança, Espai d’atenció individualitzada a les famílies que requereixen d’un suport en la criança dels seus fills i filles.