Friday, 22 February 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

:: MISSIÓ

La missió de l’ AEMA és a dia d’avui: Potenciar i desenvolupar les habilitats i els recursos de les persones –majoritàriament en risc d’exclusió social i especialment focalitzats en infància, adolescència i família- a partir de la seva realitat pràctica i des de una intervenció socioeducativa, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn i promoure, en conseqüència, la seva salut des d’una perspectiva biopsicosocial.

Així, l’educació entesa com a transmissió del coneixement i acompanyament en el camí de l’aprenentatge -formal i no formal, relacionat amb l’adquisició d’habilitats que afavoreixin l’autonomia- suposa l’eix vertebrador de la nostra contribució a la transformació social.

 

 

Val a dir que apostem per la intervenció integral, amb l’individu i el seu entorn, i per el treball en xarxa per tal d’afavorir la creació d’un teixit social que afavoreix en sí mateix l’assoliment de la missió esmentada, per ser, simultàniament, un factor de protecció i de prevenció.

 

:: VISIÓ

 

Què volem crear i generar, doncs, des de AEMA? Una entitat que...

-         Com a part de les entitats del Tercer Sector actuï amb criteris de responsabilitat social, professionalitat, qualitat i transparència en programes que apuntin a la millora de la qualitat de vida personal i social del conjunt de la població, fomentant les intervencions conjuntes amb altres elements (entitats, institucions...) que ajudin a enfortir la xarxa social.

-         Dugui a terme pràctiques professionals en clau de drets, és a dir que afavoreixin la posada en pràctica del ple exercici dels Drets humans en general i de la Convenció dels Drets dels Infants en particular. Així exercim com a generadors de sistemes metodològics de participació que disposen als subjectes, siguin adults o infants com a actius del seus drets:

 

→ Formem els individus com a éssers amb esperit crític, per tal que es comprometin amb el seu entorn i adoptin una actitud activa en la seva millora contínua.

→ Fomentem la cultura de participació democràtica des de la pròpia entitat i el seu propi funcionament

 

-         Tant a nivell d’intervenció amb els usuaris, com a nivell de treballadors, promogui l’apoderament de les persones: afavorim amb aquest propòsit el desenvolupament màxim de les seves capacitats, tot facilitant recursos, per tal que puguin assolir el major grau d’autonomia possible, millorin la relació amb el seu entorn i formin part de la seva transformació.

-         Consolidi, i generi programes i serveis inclusius que donin resposta a les necessitats humanes d’una societat en constant canvi, alhora que transmeti a les institucions que representen l’Estat del Benestar les noves demandes de la població per tal de mantenir el cicle d’adequació constant dels recursos existents a les característiques de la demanda social.

-         Mitjançant una actitud positiva, autònoma i solidària consideri en la seva actuació la millora de l’educació per a la salut, conceptualitzada com a estat de benestar fisiològic, físic, psicològic i social.

-         Aposti per l’aprenentatge continu com a entitat, construint coneixements propis d’intervenció i comprensió de la persona a partir de la investigació i el desenvolupament teòric, de la pròpia praxis professional i de la formació i informació continuada de cada professional. Paral·lelament caldrà incorporar els avenços tecnològics que es produeixen i que faciliten i qualifiquen la nostra tasca. Aquest àmbit de millora i desenvolupament caldrà aplicar-lo també al model de gestió de l’entitat, perquè avançar en aquest sentit és una de les claus d’èxit en l’actual mercat del Tercer Sector.

-         Sigui capaç de treballar per construir models comuns d’intervenció que afavoreixin la unificació de criteris entre les diferents entitats i institucions, entenent doncs als usuaris com a subjectes únics, mereixedors d’una tasca de coordinació entre els professionals. Tots, entitats de la iniciativa social i institucions tenim la responsabilitat compartida com a agents de canvi, cal que l’exercim com a tals.

-         Mantingui el compromís, l’entusiasme i la tenacitat vigents en el quotidià de l’activitat professional i de la idiosincràsia com a cooperativa.

-         Treballi al territori de Catalunya, entenent-lo com a l’entorn més pròxim d’actuació i el marc institucional, cultural i legal al qual respectar i honorar mitjançant la nostra pràctica. La nova llei de serveis socials, el projecte de llei dels drets i oportunitats dels Infants -recentment aprovat per la Generalitat i actualment a discussió al Parlament- junt amb la riquesa del Tercer Sector en quant a volum i qualitat dibuixen un marc atractiu d’oportunitats per col·laborar en la creació d’una societat més justa i en la que prevaleixin els valors humans.

 

:: OBJECTIUS

 

Sabem que l’única manera d’assolir aquesta visió és emfasitzar el treball constant i convençut del quotidià. Per tant, aquests propòsits només seran factibles si basem les nostres intervencions en normes metodològiques i objectius específics que, per la seva concreció, permetin ser avaluats. El resultat de la conseqüent avaluació ens ha de permetre l’adaptació de la nostra feina a les característiques de l’entorn i dels nostres usuaris/es. Basem la nostra feina en la millora continua.

 

A continuació us presentem els nostres objectius específics:

 

-         Afavorir la formació integral de les persones. Entenem com a integral el

desenvolupament de les àrees afectiva, social, ètica, intel·lectual, estètica i

corporal.

-         Ampliar el ventall d’experiències i vivències de les persones, que permetin cultivar actituds crítiques vers la societat actual.

-         Fomentar la capacitat d’auto observació i autoconsciència dels individus, per tal que cadascú conegui les seves potencialitats i les seves limitacions.

-         Oferir eines per a l’autogestió dels individus en diferents contexts.

-         Promoure la plena acceptació de la diferència i la vivència de les relacions amb l’altre com a possibilitat d’enriquiment i creixement personal, mitjançant la transmissió corresponent d’informació i activitats que permetin la interrelació de col·lectius amb diferents característiques de tipus cultural, ètniques, religiosa, generacional o aptitudinals.

-         Prioritzar la persona com a individu amb una sèrie de drets inalienables que estan per davant de qualsevol tret personal diferenciat. Així, el nostre tracte haurà de ser equitatiu amb tothom per tal de modelar amb l’exemple.

-         Donar l’oportunitat als individus d’expressar-se i exterioritzar allò que senten i pensen, només partint d’aquesta realitat podrem intervenir.

-         Mantenir una actitud receptiva en tot moment d’interacció per tal de percebre què està succeint al nostre entorn.

-         Treballar en equip entre els i les educadors/es i amb totes aquelles persones i ens que estiguin implicats en l’àmbit socioeducatiu per tal de fer una bona anàlisi de la realitat de les necessitats a cobrir, i un posterior esforç sinèrgic que facilitarà la consecució de les fites conjuntes.

-         Dissenyar projectes específics i adaptats que incloguin objectius operatius a assolir davant de cada intervenció particular (molt concrets, descriptius dels resultats que esperem assolir).

-         Mantenir la coherència entre els nostres valors i les nostres accions.

-         Rendibilitat al màxim els recursos (humans, materials, econòmics i d’informació), en recerca també de la sostenibilitat.